Intézmények bemutatása Nyomtatás
Az oktatási intézmények

Az óvodai nevelést és az általános iskolai képzést a település működteti, a középiskola megyei fenntartásban van, de a működéshez szükséges vagyont a települési önkormányzat biztosítja. A középiskola négy és hat osztályos gimnáziumi, közgazdasági szakközépiskolai képzésen túl felnőttoktatást is szervez.
A kínálatot színesíti a dunaújvárosi központtal működő Violin Művészeti Iskola oktatása. Annak érdekében, hogy helyben is legyen lehetőség a művészetoktatásra, a József Attila Általános Iskola zongora, furulya, gitár és dráma tagozatoknak ad helyet. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban kihelyezett tagozatként indít festészetet, drámajátékot és zongora tanszakot. 2003 februárjában indult az Artemis Nyelviskola Pusztaszabolcson, diákjainak egy része a környező településekről kerül ki (Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz). Az általános iskola helyiségében OKJ besorolású üzletvezetői szakképzés folyik, egy budapesti cég szervezésében.

Az óvodai nevelés

Az óvodai képzést két intézmény biztosítja Pusztaszabolcson:

 • Zsiráf Óvoda /korábban: I.sz.óvoda/(Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) – 120 férőhely
 • Manóvár Óvoda /korábban: II.sz.Óvoda/(Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) – 180 férőhely
Az óvodák 99 és 95%-os kihasználtsággal működnek. Az egyik óvoda épülete 30, a másiké 10 éves. Az óvodák ellenőrizetten jó színvonalon szolgáltatnak.
Az első óvoda 1929-ben épült. A községi elöljáróság az intézmény létrehozását azzal indokolta, hogy a több mint 300 házból álló faluban jórészt MÁV alkalmazottak, napszámosok, aratómunkások és ipari munkások éltek, gyermekeik munkaidőben felügyelet nélkül maradtak a lakásban. Az óvodát igénylő gyermekek száma 100 fő körül volt. 1952-től két csoportossá alakult az óvoda. 1954-ben elkészült a három helyiségből álló konyha. 1966-ban a Velencei úton felépült a II. sz. Óvoda, majd 1968-ban összevonták az a két intézményt, élén függetlenített vezető óvónővel. 1973-ban három, 1980-ban négycsoportosra bővült az I. sz. Óvoda, ekkor még közös vezetővel. 1985-ben a II. sz. Óvoda hat csoportos lett és ekkor kerül ismét külön vezetés alá a két intézmény, mindez felsőbb szakmai utasításra.
1993-ban az I. sz. Óvoda tetőszerkezete életveszélyessé vált, ezért új intézmény épült, új helyen, melyet 1994 decemberében adtak át. Ez az óvoda is száz férőhelyes, négy csoporttal üzemel, az épületben külön bejárattal két iskolai osztály is helyet kapott. Modern és korszerű épületben működik ma az óvoda, a csoportszobák világosak, átjárhatók, melegítőkonyhával, mosó–vasalóhelyiséggel rendelkeznek. A csoportszobák otthonosak, esztétikusak a kreatív óvónőknek köszönhetően. Az udvarokon természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékok vannak, melyek jól harmonizálnak a környezettel.

A Manóvár óvoda épülete

Programjaik alapján az óvodák alapvető feladatuknak tekintik a következőket:

 • A helyi sajátosságokra (természeti és társadalmi környezet) épülő nevelőtevékenység, mint a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Testi nevelés.
 • Érzelmi nevelés.
 • Értelmi nevelés.
 • Sajátos nevelési igények kielégítése (logopédiai gondozás, fejlesztő pedagógia).
 • Családi nevelés kiegészítése a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.

Az alapvető feladatokon túl fontos szerepet kap a gyermekek és szülők kapcsolatának erősítése. A gyermeknek szóló programokon gyakran részt vehetnek a szülők is: bábszínház, mesejátékok előadása, óvónők bábelőadása, nyitva van az aranykapu (iskolába menő gyermekek ünnepi hete), nyílt napok, játszóház, teadélutánok, óvodabál.


József Attila Általános Iskola

Az alapfokú képzést Pusztaszabolcson egy intézmény biztosítja: a József Attila Általános Iskola (Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.). Az egy intézményes általános oktatás kialakulásáig sok megoldáson és változáson át vezetett az út. Az 1920-as évek előtt a pusztákon (Szabolcs, Cikola) 1-1 tanteremben, osztályösszevonásban folyt az iskolai oktatás, valamint a központi MÁV iskola is időszakonként nyitva állt nem csak vasutas szülők gyermekei előtt is. 1930-ban egy barakk épületet hét tanteremmé alakítatott át a helyi elöljáróság. Ezt követően 1936-ban határozat írta elő új iskola felépítését, melyre 1937-ben 7440 pengővel pénzalapot létesített a képviselő-testület. 1944 októberétől 1945. április 8-ig a háború miatt szünetelt az oktatás. Az 1948. júliusi államosítást követő időszakban megindult a szakos tanítás. A bővülő gyermeklétszám miatt 1955 novemberében átadták az emeletes iskolát. Az iskola 1981. november 5-e óta viseli József Attila nevét. A nyolcvanas évek közepén felépült a tornacsarnok, a szennyvízderítő berendezés és nyolc tanteremmel az új iskolaszárny, valamint a bitumenes sportpálya.
Az iskola a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe veszik a gyermekek képességeit. Tanulóikat olyan légkörben nevelik, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek. Pedagógiai tevékenységük középpontjába az emberközpontú nevelést állítják, intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet végeznek. Ezek kereteit a korrepetálások, és szakkörök adják, ami a mindenkori tanulói igényekhez igazodik. Területei széleskörűek, a tanulók fejlődését teljesen átfogó, sokirányú szakismeretek átadása, sport, művészet, gondolkodást serkentő, manualitást fejlesztő tevékenységek lehetnek.

Általános Iskola fő épületLogopédia és szociálpedagógiai foglalkozásokat tartanak szakképzett pedagógusok közreműködésével. Az iskola egyéb szolgáltatások nyújtása céljából együttműködik például a Violin Zeneiskolával. A Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dunaújvárosi központtal működik. Annak érdekében, hogy helyben is lehetőség legyen a művészetoktatásra, a József Attila Általános Iskola a következő tagozatoknak ad helyet: zongora, furulya, gitár, dráma. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban pedig kihelyezett tagozatként indít festészet, drámajáték, zongora tanszakot.
Ezen kívül labdarúgás, karate edzések, játékos nyelvi tanfolyamok (angol, német, francia), számítógépes képzések (az informatikai laborban 21 számítógép biztosítja a képzés megfelelő színvonalát) színesítik az iskola oktatási kínálatát.
Az iskola sok vetélkedőt szervez, diákjai számos megyei és országos versenyen vesznek részt: József Attila szavalóverseny, mesemondóverseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Németh Margit matematika verseny, Varga Tamás matematika verseny, sakkverseny, megyei- területi- iskolai sportági diákolimpiák, Kazinczy Szépkiejtési verseny, Simogyi Zsigmond helyesírási verseny, kémia háziverseny, területi környezetismereti vetélkedő, Kisvakond, Tesztkódex, Titok Bt. levelezős versenyek több tantárgyból.
Különlegesség az ún. „iskolai szimbólum”: A tanévnyitó ünnepélyen minden első osztályos tanuló fogadalomtétel után iskolaszalagot kap, amelyet ünnepélyes keretek között a nyolcadik osztályosok kötnek fel nekik.
1998-ban megalapították a Józsefes Gyermekekért Alapítványt, mely fontos feladatául tűzte ki az iskola tanulóinak mindennemű szociális segítését. 2001. november 13-án megalakult az öreg Diákok Baráti Egyesülete. Célja az iskola anyagi, erkölcsi, tárgyi támogatása.

A tanulói létszám változása 1975-2006 között az általános iskolában

Az iskola korszerű tornacsarnokkal rendelkezik, melyet 2006-ban újított fel az önkormányzat. A tornacsarnok 18 x 36 m-es alaprajzi modul, acél váz szerkezetes, rácsos tetős csarnoképület falazott térelhatárolással, kislejtésű, hőszigetelt lapos tetővel, 8,40 m-es belmagassággal, 8,74 m-es párkány magassággal, határoló falakon üvegezett bevilágító és szellőző felületekkel. Alaprajzi külmérete 19,28 x 37,32 m. A játéktér egy légterű, 565 m2 alapterületű, középen függönnyel kettéválasztható kialakítású. A játéktérhez csatlakozik a 2 szintes kiszolgáló traktus, aminek a földszintjén található a kőközpont, szertár, nemeként elválasztott öltözők és vizesblokkok (zuhanyzó, mosdó, wc) és közlekedők, lépcsőház. Az emeleten szintén nemenként elválasztott öltözők és vizesblokkok valamit az orvosi szoba, közlekedők és lépcsőház található. A tornacsarnok földszintje a lépcsőházhoz kapcsolódóan össze van kötve az iskolaépület földszinti zsibongójával, így a z átjárás közvetlenül is biztosított. A tornacsarnok jól felszerelt, kielégíti a vonatkozó elvárásokat, kihasználtsága a diákokon kívül a lakosságot civil szervezeteket is számításba véve nagyon j, közel 100%-os. Az építmény teljes hasznos alapterülete 820m2.
Sportpálya: 14 ha területen fekszik, évente minősített. Kihasználtsága: mindegyik korosztályos bajnokságra alkalmas, valamint a lakosság tömegsport igényeit kielégíti valamint a község rendezvényeinek lebonyolítására is használható.

Az általános iskola felújított tornacsarnoka

 


Középiskolai képzés

Középiskolai és felső-közép fokú képzést egy intézmény folytat az Adonyi kistérségben, a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Az intézményt 1963-ban alapította a megyei tanács. Alaptevékenysége az iskolai rendszer szerinti középfokú oktatás, a szakképzés, kollégiumi ellátás, míg melléktevékenység az iskolarendszeren kívüli szakképzés.

A középiskola

A középiskola alapításakor mezőgazdasági szakközépiskolaként jött létre és a helyi, valamint a környékbeli fiatalokat az akkor átszervezett mezőgazdaság középvezetőivé képezte ki. Az iskola önálló épületének elkészülte után indult be a gimnáziumi tagozat 1969-ben. Ebben az évben vette fel az intézmény Velinszky László nevét, majd 2003-ban keresztelték át Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumra. A közgazdasági szakközépiskolai képzés 1970-ben indult. A szabadegyházai Szeszipari Vállalat szakemberigényének kielégítésére az iskolát szeszipari szakmunkásképzésre is felkérték. A gazdasági változások az iskolai képzést erőteljesen befolyásolták. A seregélyesi, a velencei mezőgazdasági szakmunkásképző intézetek megerősödése a mezőgazdasági gépszerelő profilt elsorvasztotta. A szabadegyházai szeszgyár szakmunkásállományának kialakulása szeszipari szakmunkásképzés befejezését eredményezte. Az iskola 1999 szeptembere óta megyei fenntartásban működik.
Az 1985-ös tanévtől az iskola szakközépiskola és gimnáziumként működött. A hagyományos négyosztályos gimnáziumi oktatást 1995-ben az intézmény abbahagyta, de azóta az 1993-ban hatosztályos gimnáziumi képzést újraindították.
Iskolai rendszer szerinti képzés:

 • szakközépiskola
  közgazdasági szakmacsoportos alapozó képzés (9-12. évfolyam)kereskedelmi-marketing szakmacsoportos alapozó képzés (9-12. évfolyam)
  közgazdasági, valamint kereskedelmi-marketing szakmacsoportos alapozó képzéshez tartozó szakképzés (13-14. évfolyamok)
 • gimnázium
  hatosztályos gimnáziumi képzés (7-12. évfolyam)
  négyosztályos gimnáziumi képzés (9-12. évfolyam)
 • felnőttképzés
  levelező tagozaton (11-13. évfolyam)


Az Adonyi kistérség egyetlen középiskolája a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felnőttképzéssel is foglalkozik, mely 2004-ben vált akkreditált felnőttképzési intézménnyé. 2006-ban nagy sikerrel pályáztak a Lépj egyet előre! programban, a kistérségben élők közül közel 200 főnek készítették el a pályázatát. Jelenleg az új OKJ szerint alakítja képzéseit, illetve dolgozik egy EDCL vizsgaközpont kialakításán: ez azt jelenti, hogy Európai Uniós Gazdasági Oklevél megszerzésére készítik fel a hallgatókat, illetve vizsgáztatják őket. Segítik az álláskeresést (önéletrajz, motivációs levél készítése, felkészülés állásinterjúra, Start kártya kiváltása, Alkalmi munkavállalási kiskönyv, stb.).
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzések:

 • ABC eladó számítógépes pénztárgép-kezelői tanúsítvánnyal
 • Kereskedő-vállalkozó számítógépes pénztárgép-kezelői tanúsítvánnyal
 • Marketing- és reklámügyintéző
 • Marketing- és reklámmenedzser
 • Környezetvédelmi szakelőadó
 • Számítógépes szoftverüzemeltető
 • Társadalombiztosítási ügyintéző
 • Logisztikai ügyintéző

A középiskolai tanulók 47%-a nem helyi lakos. Százhalombattáról és más ipari városokból csupán a tanulók 10%-a érkezik, a többiek jellemzően a megye környező községeinek diákjai. Jelentős a szakközépiskola és szakképzési osztályokban a Sárbogárd és térségéből érkező tanulók száma, míg Székesfehérvár, illetve Mór térségéből csak egy-egy tanuló érkezik évfolyamonként. Előfordul, hogy a Tolna megyei Simontornyáról, a Veszprém megyei Várpalotáról, vagy a Pest megyei Érdről is jelentkeznek felvételizők.

A középiskola vonzáskörzete

 


Artemisz Nyelviskola

A nyelviskolát a Nea Artemisz Nyelvoktató Központ Kft. (Székhely: Pusztaszabolcs, Szent István u. 1.) működteti. A nyelviskolát 2004-ben alapították, tanulóinak száma: kb. 200 fő, a hallgatók lakóhelye jellemzően: Pusztaszabolcs, Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Perkáta, Szabadegyháza. A nyelviskola kiemelkedő térségi szereppel rendelkezik. Az oktatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, magyar mint idegennyelv. Az alkalmazottak száma 4 fő + 6 tanár vállalkozóként foglalkoztatva. Akkreditált nyelvvizsgahely, 2007 márciusától engedélyük van, hogy a Pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskolában állami nyelvvizsgáztatást végezzenek. Az iskola 2006 novemberében Európai Nyelvi Díjas minősítést kapott, ezáltal ajánlott nyelviskola lett az EU minősítés alapján. 2006 novemberétől: „Tündér-vonat játszóház és gyermekmegőrző”-t indítottak. Hétvégén és nyelvórai foglalkozások alatt bonyolít nagyobb forgalmat. (www.neaartemisz.hu)

Kulturális- és művelődési intézmények

Az alap és a középfokú oktatási intézmények mellett a kultúra közvetítésében és a nevelésben Pusztaszabolcson jelentős szerep hárul a művelődési intézményekre, kultúra közvetítőkre.

Művelődési ház, könyvtár, Közösségi Ház

Az önkormányzat fenntartásában működik a művelődési ház. Az épületben található a „Petőfi terem” elnevezésű közösségi színtér, melyet az önkormányzati alkalmazásban álló közművelődés-szervező üzemeltet, valamint a könyvtár. A Petőfi terem 100 fő befogadására alkalmas. A nagyközségi könyvtár 2003 októberéig a Polgármesteri Hivatal telephelyeként működött, azt követően részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervként vesz részt a település művelődéspolitikai céljainak elérésében.
Az önkormányzat és lelkes könyvtárosa mindent megtesz a könyvtár népszerűségének növelésére. Pályázatokkal, versenyekkel, iskolai ösztönzéssel javítják az elfogadottságot. Az állománygyarapítás folyamatos, a könyvtárellátóval zavartalan a kapcsolat. Az intézmény az általános könyvári feladatai mellett a nagyközség egyik közművelődési centrumává nőtte ki magát. 2004-től részt vesz az e-Magyarország programban, ingyenes Internet használatot biztosítva a látogatóknak 2 számítógépen.
A könyvtárban számos kulturális és oktatási célú rendezvényt szerveznek:

 • Könyvtárbemutatók
 • Író- és olvasó találkozó
 • Játékversenyek
 • Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozások

A Közösségi Ház a Katolikus Egyház és a Pusztaszabolcsi önkormányzat közösen finanszírozott létesítménye. Felújítási költségeit – 20 millió Ft-ot – 50-50%-ban az egyház és az önkormányzat adta össze 2003-ban. A ház működési költségeinek felét (évi 500 e Ft-ot) is az önkormányzat fizeti. A felújítás óta a Közösségi Ház a helyi kulturális élet egyik központjává vált, ez lett a pusztaszabolcsi egyesületek, klubok működésének egyik fő színtere. A házban is működik e-Magyarország pont.
A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületének első emeleti aulájában állandó kiállításként helytörténeti gyűjtemény tekinthető meg.


Egészségügyi, szociális és családügyi ellátás

Egészségügyi ellátás

A településen háziorvosi,- gyermekorvosi,- fogorvosi rendelés mellett védőnői szolgálat is működik. Pusztaszabolcs térségének egészségügyi központjaként funkcionál. E térségi funkciók az orvosok számában mutatkoznak meg elsősorban, ugyanakkor a helyi védőnői szolgálat látja el a helyettesítést a szomszédos körzetekben is, de a hatósági állatorvos körzete több településre terjed ki, míg magán állatorvosi praxis a térségben csak itt működik. Hamarosan átadásra kerül a pusztaszabolcsi mentőállomás, amely négy szomszédos település lakóit is szolgálja.

Az egészségügyi ellátás a következő intézmények között oszlik meg:

 1. 1. számú Felnőtt háziorvosi körzet (Adonyi út 51.)
  A rendelő és eszközök önkormányzati tulajdonban vannak.
 2. 2.számú Felnőtt háziorvosi körzet (Velencei út. 32.)
 3. 3. számú Felnőtt háziorvosi körzet (Velencei út 32.)
  A két háziorvosi körzet közös rendelőben működik, váltott műszakban. A rendelő önkormányzati tulajdonban van, 2006-ban került felújításra, akadálymentes közlekedés biztosítása megtörtént.
 4. Gyermekorvosi körzet (Kossuth utca 6/1.)
  Az orvos helyben lakik, a hét öt munkanapján napján rendel váltott műszakban.
  A rendelő magántulajdonban van.
 5. Védőnői Szolgálat (Adonyi út 39.)
  önkormányzati alkalmazottak három körzetben látják el a feladatot.
 6. Fogorvosi körzet (Széchenyi utca 13.)
  A rendelő magántulajdonú.
 7. Gyógyszertár (Adonyi út 43.)
  A rendelőt és eszközöket megvásárolta a gyógyszerész.
 8. Hatósági körzeti állatorvos (Adonyi u. 44.),
  Ellátandó körzet: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloinnaisz, Iváncsa, Perkáta
  önálló állatorvos (Béke utca 53.)
  A rendelők és eszközök saját tulajdonban vannak.
 9. Orvosi ügyelet
  2004. október 1-jétől a Napfény 2001. Kht.-vel (székhelye: Kulcs) kötött szerződés alapján a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ látja el a települést.
 10. Szakellátás, egyéb
  • Természetgyógyász: helyben lakik, előzetes bejelentkezés alapján lehet vele konzultálni lakóhelyén.
  • Nőgyógyászati szakrendelés: a dunaújvárosi kórház szakorvosa minden második hét szerdáján tart terhestanácsadást és nőgyógyászati szűrővizsgálatot.
  • Ultrahangos diagnosztikai szakrendelés: a Kulcsi Klinika szakorvosa végzi hetente egyszer, délutánonként. A nőgyógyászati szakrendelés és az utrahang diagnosztikai rendelés helye a Nővédelmi Tanácsadó (Adonyi út 39.).
  • Fogtechnika: a fogtechnikus helyben lakik, a labor a Sport utcában működik.
  • Optikusok, és a szemvizsgáló szakorvos helyben lakik
  • „Benedikt” otthonápolási szolgálat.
 11. Mentőállomás
  2007-ben fejeződik be az építkezés. Címe: Pusztaszabolcs, Szabolcs Liget 50. Egy 24 órás és egy nappali (12 órás) mentőállás kerül kialakításra. Ellátandó körzet: Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloinnaisz, Adony, Iváncsa.
A felújított orvosi rendelő


A jelenlegi egészségügyi rendszer kialakulása hosszú fejlődés eredménye. 2003-ban, 98 évesen avatta díszpolgárrá Pusztaszabolcs Balogh Józsefné szülésznőt, aki az 1950 előtt született polgárok százait segítette világra. A későbbi fejlődést segítette a MÁV humán infrastruktúrájának kiépítése is, a vállalat önálló fogorvosi rendelőt tartottak fenn a kilencvenes évek közepéig. A bölcsőde évtizedekig működött, de fenntartását nem tudták biztosítani, így 1992-ben megszűnt. Tüdőgondozó átmenetileg működött a településen a 90-es évekig. Az 1980-as évektől a közfeladatok ellátásában átrendeződés volt tapasztalható. Az állami szerepvállalás folyamatosan csökkent. Elindult a privatizációs folyamat, és a feladatok ellátásában megjelent a magánszféra is. A védőnői szolgálat kivételével ma az egészségügyi ellátást vállalkozási formában működtetik az orvosok. A folyamatosan jelzett lakossági igények alapján a képviselő-testület foglalkozott az egészségügyi alapellátás javítása, a gyermekek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében a gyermek-háziorvosi körzet kialakításával. A gyermek szakorvos 2002. január 1-jétől kezdte meg működését.
A védőnői szolgálat három körzetre osztva végzi munkáját; szakmai munkájuk elismerésének tekinthető, hogy a környező településekre gyakran járnak helyettesíteni, ha szükséges. A gyógyszertári ellátás problémamentes.
A község közegészségügyi helyzete kifejezetten jónak mondható, járványok évek óta nem voltak. A népegészségügyi helyzet tendenciái az országszerte tapasztalhatókkal párhuzamosan haladnak. Emelkedett a daganatos megbetegedések és az anyagcsere betegségek száma. Nagyon megnőtt a magas vérnyomásos betegségek száma. Az orvos munkájának nagy részét a gondozás és beavatkozás teszi ki, a prevencióra egyre kevesebb idő jut.
A hatósági állatorvos szerepe az állattartás szerepe miatt (habár elsősorban a mezőgazdasági üzemekben koncentrálódik) nagy. A lakossági ellátást (pl. évenkénti kutyaoltás) segíti a pusztaszabolcsi magánorvos, akinek a rendelőjét jó eszközellátottsága miatt rendszeresen más településről is felkeresik.
Az orvosi körzetek ellátotti adatai 2005. december 31-ei állapot szerint (TB adatok szerint) a következőképpen alakultak:

  0-14 évesek
15 év felettiek
1: felnőtt háziorvosi körzet:
- 1761 fő
2. felnőtt háziorvosi körzet:
- 1732 fő
3. felnőtt háziorvosi körzet:
- 1783 fő
Gyermekorvosi körzet:
1142 fő
-
összesen:
1142 fő
6418 fő


Szociális- és családügyi ellátás

A szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi feladatok biztosítására az önkormányzat intézményt tart fenn, amely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Alapszolgáltatási Központ (Magyar utca 6.). A szolgálatnak telephelye van az Adonyi u. 42. sz. alatt, valamint Adonyban (Kossuth u. 9.) és Iváncsán (Fő u. 61/b.).

A település szociális rendszerére jellemző, hogy a rászorultak részére biztosítja a szociális biztonság megteremtését, a szociális szolgáltatások, az otthoni környezetben való gondozás lehetőségét.
1978 márciusában nyitotta meg kapuit a 20 férőhelyes öregek Napközi Otthona, akkor 12 fő vette igénybe az ellátási formát, továbbá 4 szociális gondozónő 17 idős embert részesített házi gondozásban. Ezt az ellátási formát lényegesen kiszélesítve 1998. február 1-vel hozta létre a Nagyközség a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. A feladatellátás szakmailag önálló intézményben történik, gazdálkodás szempontjából részben önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
2006. január 1-jével az Adonyi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a szociális szolgáltatások biztosítására két mikrokörzetet hoztak létre. Az egyiknek Perkáta, a másiknak Pusztaszabolcs lett a központja. Pusztaszabolcshoz tartozik Adony város és Iváncsa község. Pusztaszabolcs a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményén keresztül látja el a két településen a szociális alapszolgáltatási feladatokat és a gyermekjóléti szolgáltatást.
Az önkormányzat a településen lakók számára az alábbi ellátási formákat biztosítja az 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, többszörösen módosított 8/2006.(III.31.) Kt. számú rendelete alapján. A gyermekvédelem helyi rendszerét az Európai Uniós csatlakozásra figyelemmel Pusztaszabolcs Nagyközségi önkormányzat 15/2003. (VIII. 29.) Kt. számú rendeletével újraszabályozta.


Szociális szolgáltatások:
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák:

– Szociális információs szolgáltatás: a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatás nyújtása az érdeklődők számára, tájékoztatás az ellátások való hozzájutásról és igénybevételükre vonatkozó szabályokról.
– Étkeztetés: napi egyszeri meleg étkeztetés /ebéd/, azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik saját maguk, illetve családjuk részére nem tudják biztosítani. Ezt a szolgáltatást úgy szervezi meg az önkormányzat, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében vehető át az ebéd, illetve kiszállítják házhoz. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 84 fő, Adonyban 47 fő, Iváncsán 10 fő.
– Házi segítségnyújtás: A szolgáltatás azokat illeti meg, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozóik nem gondoskodnak. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 24 fő, Adonyban 19 fő, Iváncsán 11 fő.
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. Az igényt a szolgálat vezetőjénél lehet előterjeszteni. Az alapszolgáltatás biztosításával a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht. (Iváncsa, Fő út 28.) gondoskodik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 8 fő, Adonyban 8 fő, Iváncsán 20 fő.
– Családsegítés: életvezetési, családvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. 2006 januárjától a Pusztaszabolcsi intézmény vezette be az ellátást Adony városban és Iváncsa községben is, mivel ezeket a feladatokat kötelezettségük ellenére nem korábban nem látták el.
– Nappali ellátást nyújtó intézmény az Idősek Klubja: amely a saját otthonukban élők részére biztosítja a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 20 fő, Adonyban 30 fő.

Pusztaszabolcs Nagyközség önkormányzata megállapodást kötött 2005. július 1. napjától szociális szakellátási feladatok ellátására az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmények körébe tartozó időskorúak gondozóháza, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények körébe tartozó idősek otthona iránt jelentkező igények kielégítéséről.
Külön szakfeladatként látja el az intézmény a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A személyi feltételek megfelelnek a törvényi előírásoknak, a tárgyi feltételek maximálisan kielégítők.


Igazgatási és rendészeti szervek intézményei

Rendőrség, Polgárőrség

A településen körzeti megbízotti iroda működik 2002 óta két rendőrrel. Az iroda a Dunaújvárosi rendőrkapitányság működési körzetéhez tartozik. Pusztaszabolcson a növekvő lakosságszám szükségessé tette, hogy önkormányzati szerepvállalással második körzeti megbízotti státusz létesüljön.
A rendőrség munkáját nagyban segíti a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület, mely a prevención túl a bűncselekmények és elkövetők felderítésében is aktívan közreműködik. A tagok száma stabilan 40 fő körül alakul. A polgárőrség az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartásba vett rendes tagja. Eszközeik beszerzését és fenntartását az önkormányzat támogatja. A polgárőrök saját gépjárműveiket és telefonjaikat használják.
Fertőzöttség szempontjából a közbiztonság helyzete Pusztaszabolcson évről évre javul, és kiemelt bűncselekmények száma jelentősen elmarad az országos és a térségi adatoktól.

önkéntes Tűzoltóság

A hivatásos tűzoltóságot kiegészíti a remek színvonalú helyi önkéntes tűzoltóság, melyet az önkormányzat jelentős összegekkel támogat (évente kb. 1 millió Ft). Az egyesületnek jelenleg 30 tagja van, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség aktív tagjai, önkormányzati rendezvényeken rendszeresen képviseltetik magukat (pl. tűzoltó bemutató, mentési gyakorlat). A minisztérium helyi szerveivel az együttműködés példaértékű, az egyesület működéséhez – pályázati úton – jelentős támogatást folyósítanak.
önálló tűzoltó-szertárral rendelkeznek. Az épület 1926-ban épült, jelenleg önkormányzati tulajdonban van, eszközállományukat fejlesztik. Jelenleg két oltóautóval rendelkeznek. A 40 éves Csepel márkájú autó vízhordásra alkalmas, négykerék meghajtású, így mezőgazdasági termények oltását akkor is tudja végezni, mikor a hivatásos tűzoltóságnak korlátozottak a lehetőségei. A 20 éves Mercedes típusú autó modern felszereléssel rendelkezik, melyet a település németországi testvértelepülésétől 2002-ben kaptak. Szintén német támogatással került tulajdonukba egy nagyteljesítményű szivattyú, amely belvíz, vagy árvíz esetén nagy segítséget nyújt a környező településeken is.


Temető, ravatalozó

Pusztaszabolcs területén két temető van. A cikolai temetőnek történeti jelentősége van, mára bezárt. A település belterületéhez közel található a működő önkormányzati temető, üzemeltetésével a Styx Kft. van megbízva. A ravatalozót öt éve újította fel az önkormányzat. A temető kulturált, rendezett.
2006-ban a temető területét a kétszeresére bővítette az önkormányzat. Szintén 2006-ban az önkormányzat külső fedett ravatalozót épített 5 millió Ft-ért, 50%-os állami támogatással.

Az újonnan épült fedett ravatalozó


A temető