Településszerkezet Nyomtatás
A jelenlegi településszerkezet kialakulása, mai jellemzői

Kezdetben a mai településközpont köré épültek a szórványos telepszerű épületegyüttesek, amelyek a XIX század végére épültek egybe a központi vasúti pályaudvar körül (ún. Ó-falu). Pusztaszabolcs lakossága az utóbbi 100 évben növekedett rohamosan. A második világháborút követően alakult ki a belterület észak-nyugati részén az összefüggő településterület ún. Újfalu). Az ide települőknek (vasutasoknak; azoknak, akik Budapest agglomerációjában kívántak élni) saját maguknak kellett, kell megteremteni a letelepedés feltételeit. A családi házas lakókörnyezet, átlagosan 300 négyszögöl telekmérettel lehetőséget biztosít a közeli városokban dolgozók számára akár a kikapcsolódásra, akár a családfenntartás kiegészítő tevékenységére. A vasút közelébe épített emeletes házak kivételével az egy-két szintes házak egységes településképet biztosítanak. Jól kiegészítik egymást a 80 éve épült vályogházak az utóbbi időszakban épült épületekkel.
Új építésű családi házak


A község templomai (előbb katolikus, majd a református) közvetlenül a II. világháború előtt épültek. A Szent Imrére felszentelt katolikus templom a községi térben való elhelyezése olyan különlegesség, amely egyedivé teszi a település szerkezetét.

A településközpont (vasutas) lakóházai és a lakótelep


Az egykori település mag a község templomávalA templom felszentelésekor került Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyet a pesti ferences templomban Liszt Ferenc is használt. Ez az orgona Magyarország egyik legrégibb ilyen hangszere. A sorompó mellett található kiállítási tárgyként egy régi 375 sorozatú gőzmozdony.
A helyi védettség alatt álló gőzmozdony

A település szerkezetét alapvetően meghatározza a vasúti csomópont köré települt szolgáltatás kör, valamint a modern, sakktáblás elrendezésű telekszerkezet.
Jellegzetes településrészlet, középen az oktatási komplexummal
(általános és középiskola és a sportcsarnok)A települést kettészeli a Budapest-Pécs vasútvonal, amelytől DK-re az Ófalu, attól ÉNy-ra az Újtelep található. Az Ófaluban régi típusú beépítéssel, szűkebb utcákkal találkozunk, míg a település kétharmadát kitevő újtelep sakktáblás szerkezetű úthálózat útjai jellemzően 25 méter szélességűek. A vasút mellé települtek a szolgálati lakások, házak, valamint a települést kiszolgáló kereskedelmi egységek többsége. Ezekre az alapokra épült a mai településközpont, melynek meghatározó elemei a rendezett és parkosított, városias környezetet eredményező panelházsor, az üzletsorok, a panzió; az igazgatási funkciók ellátását szolgáló épületek, a posta, a polgármesteri hivatal, a vasútállomás épülete, a rendőrőrs, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a piac. A településközpontban található továbbá az I. világháborús emlékmű, a rendezett millenniumi park, és a tágabb értelemben vett központ része a középiskola, a 600 fős általános iskola, az orvosi rendelők, az óvodák és a könyvtár is.

Milleniumi park

Műemlékvédelem, érték- és örökségvédelem a településen

Pusztaszabolcs Nagyközség önkormányzati Képviselő-testületének 10/1999. (IV. 08.) számú rendelete szól az építészeti és természeti értékek helyi védelméről. A rendelet 1. sz. melléklete a római katolikus templom orgonáját nyilvánítja helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értéknek. Az 1739-ben épített orgonát 2003-ban a Kulturális örökség Hivatala műemlékké nyilvánította.
A Településközpont Szabályozási Tervben a központi emeletes MÁV-lakóházak helyi védettségre javasoltak. További, helyi védettségre javasoltak az alábbi épületek:
  • Felsőcikola-pusztai kastély,
  • Szabolcs-pusztai kastély (ma kollégium),
  • Katolikus templom (benne a XVIII. századi orgona),
  • az 1956-os emlékmű.

Lakáshelyzet

A nagyközség lakásállománya

Megnevezés

1990

2001

2005/2006

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása
(%)

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása (%)

Lakások
száma

(db)

Lakások
megoszlása
(%)

1 szobás

209

10,5%

163

7,6%

163

7,5%

2 szobás

831

42,0%

861

40,3%

869

40%

3 szobás

729

36,8%

797

37,3%

684

31,5%

4 vagy több
szobás

211

10,7%

315

14,8%

455

21%

összesen

1 980

100

2 136

100

2171

100

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001.
Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.


Az időbeli adatsort elemezve feltűnő a nagyméretű, négy vagy több szobás lakások arányának igen dinamikus növekedése az elmúlt 15 évben. Ezzel párhuzamosan a legkisebb, egyszobás lakások aránya csökkent valamelyest, a lakásállomány megújulása, kicserélődése folyamatos. A nagyközség lakóépületei közül 20 többemeletes épület, melyekben egyenként 4-10 lakás van kialakítva.

A nagyközségi lakásállomány komfortfokozatának alakulása

Komfortfokozat

1990

2001

Tárgyévhez közeli adat

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

összkomfortos

831

42,0%

831

52,8%

1000

46%

Komfortos

489

24,7%

489

31,2%

771

36%

Félkomfortos

168

8,5%

168

3,9%

250

11%

Komfort nélküli

359

18,1%

359

8,2%

150

7%

Szükséglakás

133

6,7%

133

3,9%

0

0

összesen

1 980

100

1 980

100

2171

100

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.


A nagyközség szerkezeti tervében rögzíti a különböző funkciójú területek kiterjesztésre vonatkozó elképzeléseit. A legnagyobb arányban a gazdasági fejlődés területi hátterét szándékoznak bővíteni, illetve mintegy 50 ha-on új lakóterületet kívánnak kijelölni.
A közhasznú összes zöldterület nagysága 77 025 m2, a gondozott zöldterület nagysága 64 969 m2. Az önkormányzat közterület-felügyelőt, parkfenntartót alkalmaz, a közmunkásokat gépekkel szerelte fel, hogy az arány javítható, fenntartható legyen.

Az önkormányzat tervi ellátottsága

A nagyközség rendezési tervei, azok jóváhagyó rendelete, határozata, elfogadás ideje

Megnevezés

A jóváhagyó rendelet, határozat

Elfogadás ideje

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv

356/2005. (XI. 24.) Kt. sz. határozat

2005. november 24.

Szabályozási terv

Pusztaszabolcs Nagyközségi
önkormányzat 6/2006. (II. 24.)
Kt. számú rendelete
Pusztaszabolcs településközpont
vegyes terület – Sport utca
környéke – részletes helyi építési

szabályozási előírásairól

6/2006. (II. 24.) Kt. számú rendelet

2006. február 23.

Helyi építési szabályzat

A helyi építési szabályzatról
szóló 8/2001. (III. 1.)
Kt. számú rendelet

8/2001. (III. 1.) Kt. számú rendelet

2001. február 28.


A nagyközség fejlesztési koncepciója, programja, egyéb tervei, programjai. A jóváhagyó határozat száma és elfogadásának ideje

Megnevezés

A jóváhagyó határozat

Elfogadás ideje

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési
koncepció

379/2003. (X. 30.)
Kt. számú
határozat

2003.
október 30.

Településfejlesztési
program

2003-2006 ciklusprogram

 


2003.
január 30.

Környezetvédelmi programok

Pusztaszabolcs Nagyközség
Hulladékgazdálkodási
Programja

291/2001. (XII.19.)
Kt. számú
határozat

2001.
december 19.

 


A hulladékgazdálkodásról
szóló 29/2001. (XII. 20.)
Kt. számú rendelet

29/2001. (XII. 20.)
Kt. Számú
rendelet

2001.
december 19.

 


Környezet védelméről
szóló 13/1994. (XII. 1.)
Kt. Számú rendelet

13/1994. (XII. 1.)
Kt. Számú rendelet

1994.
november 30.

Egyéb tervek, programok

Pusztaszabolcs
Nagyközségi
önkormányzat 3/2005.
(II. 1.) Kt. számú
rendelete a helyi hulladékgazdálkodási
tervről

3/2005. (II. 1.) Kt.
számú rendelet

2005. január 27.


A település tervi ellátottsága szempontjából meghatározó volt az 1964. évi III. tv. alapján készített egyszerűsített rendezési terv (1/1964. sz. Tanács rendelet). A törvényi kötelezettségnek megfelelően Pusztaszabolcs 356/2005. (XI. 24.) Kt. számú határozattal elfogadta az új településszerkezeti tervet. Az ágazati tervek közül a település rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel (3/2005. (II. 1.) Kt. számú rendelete) és programmal (291/2001. (XII.19.) Kt. számú határozat).
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján elkészült új, Helyi Építési Szabályzat (8/2001. (III. 1.) Kt. sz. rendelet) kiemelten kezeli a rohamosan fejlődő település infrastrukturális ellátottságának biztosítását (pl. útszerkezet), a településközpont szerepének erősítését, a vasúti főközlekedési csomópontot kiszolgáló szolgáltató centrum kialakítását. Kijelöli a gazdasági területek bővítési lehetőségeinek irányát. A szabályzat a településszerkezet további északkelet-délnyugat irányú fejlesztése mellett tesz hitet. Pusztaszabolcs Nagyközségi önkormányzat 6/2006. (II. 24.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs településközpont vegyes területére – Sport utca környéke – hozott részletes helyi építési szabályzatot.
2003-ban készült el a hosszú távú településfejlesztési koncepció (379/2003 (X. 30.) Kt. sz. határozat), melynek az elkövetkező 10-15 évre vonatkozólag a főbb jellemzői:
  • lakóterület fejlesztés irányainak meghatározása,
  • növekvő befektetői igény kielégítése (rakodóterület a vasúthoz közel),
  • szélerőmű parkok, valamint a Cikola-Nemzetek Völgye projekt helyének kijelölése.
A fejlesztési terv figyelmet fordít a szolgáltató és ipari szektor – az azóta megépült M6-os autópálya következtében kialakuló forgalomnövekedés és a jobb megközelítés miatt bekövetkező – erősödésére. Szerepel benne a települést elkerülő út terve is.
A településszerkezeti terv és a belterület részletes rendezési terve konkretizálja a településfejlesztési koncepció és a ciklusprogram elképzeléseit. Kiemelten kezeli a belvízelvezetés problémájának megszüntetését; szolgáltatási centrum kialakítását irányozza elő központi területen a sportpálya kiváltásával, és a sportpálya áttelepítésével, ezzel lehetőséget teremtve a szolgáltató épületek fejlesztésére és bővítésére.
Mind a megyei területrendezési tervvel1, mind a regionális fejlesztési koncepcióval2 összhangban áll Pusztaszabolcs várossá nyilvánítási pályázata, hiszen mindkét dokumentum középtávon (2001-2003) potenciális városként definiálta Pusztaszabolcsot.
Fejér Megye Területrendezési Tervének 71. oldalán a megyei terv szerint prognosztizálható, hogy felgyorsul Fejér megyében a városiasodási folyamat. A megyei terv véleménye az, hogy a városhiányos térségekben várhatóan várossá alakul Pusztaszabolcs. A megyei terv 73. oldalán a megye prognosztizált (távlati) települési rendszerét találjuk, amely egy kisvárosi gyűrűhálózat ábrás megjelenítésével várossá fejlődő településként definiálja Pusztaszabolcsot.
A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciójának 79. oldalán a 3.18-as ábrán a régió városhálózatában a térségben egyedül Pusztaszabolcsot jelölik meg potenciális városként.

1 Fejér megye területrendezési terve, Fejér Megyei Közgyűlés, VÁTI, 1999.
2 A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója, Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt., MTA RKK NYUTI, 1999.