Közlekedés, közműellátás Nyomtatás
Pusztaszabolcs önkormányzata és lakossága jelentős lépéseket tesz a települési infrastruktúra-ellátottság javítása érdekében. A fokozatosan, egymásra épülő elv szerint kialakított beruházások a települési szolgáltatások körét bővítették, alapvetően javítva a lakosság életminőségét. A településen teljes körű az infrastrukturális ellátottság, az alapművek kiépítettsége befejezettnek tekinthető.
Pusztaszabolcs közlekedési ellátottsága igen sokrétű. A nagyközség közigazgatási területét jelentős nemzetközi, országos és regionális kapcsolatokat biztosító közlekedési vonalak határolják. A településen vasúti fővonal, valamint helyi jelentőségű közúti vonal található, amely jelentősen segíti a települést vonzáskörzetének kiterjesztésében.

Vasút


Pusztaszabolcs a Pécs-Budapest fő vasútvonal mellett található település. Vasúton Székesfehérvár (30 km), Sárbogárd (30 km), Dunaújváros (30 km) és Budapest (50 km) irányából egyaránt elérhető. Az említett településeken keresztül az ország (sőt a határon kívüli területek) bármely pontjáról elérhető, vasúti csomópont. Ennek köszönhetően a helyközi tömegközlekedés 70%-át a vasút biztosítja.
Naponta 95 személyszállító vonat halad át a településen. Forgalmi irányokban meghatározó az intraregionális kapcsolatrendszer, de az országos rendszerben elfoglalt pozíciója is kiemelkedő. Átszállás nélkül érhető el a településről Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gyékényes, Paks, Pécs és Székesfehérvár, míg Pusztaszabolcs 39 járat induló-, vagy végállomásaként is szerepel, amely viszonylatok elsősorban fővárosi és térségi kapcsolatokat biztosítanak.
Mind az országos, mind a megyei fejlesztési tervek komoly szerepet szánnak Pusztaszabolcsnak, alapozva a vasúthoz kapcsolódó infrastruktúrájára, történelmi távlatokban is értékelhető hagyományaira, vasutas kultúrájára. A település a Siemens motorvonatokkal üzemelő budapesti elővárosi vasút végpontjaként, karbantartó és szerelő bázisaként szerepel. A fővárost elkerülő interregionális pályarendszer megvalósításaként Pusztaszabolcs a Székesfehérvár–Szolnok transzverzális pálya meghatározó elemeként kerül számításba. A közeljövőben megépíteni tervezett Budapest–Zágráb nagysebességű vonal érinti a település határát, a jelentős beruházás pusztaszabolcsi vasúti infrastruktúrát is hasznosít, ágazati munkahelyteremtő szerepe számottevő lehet.
Közút

A község közúti megközelíthetősége jónak mondható. A települést északról – a 7-os útról letérve – a Gárdony – Pusztaszabolcs, keletről a 6-os úttal összekötő Adony – Iváncsa – Pusztaszabolcs, nyugatról a Székesfehérvár – Seregélyes – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs és délről a Dunaújváros – Perkáta – Szabadegyháza – Pusztaszabolcs összekötő úton lehet megközelíteni. Az említett utakon keresztül közvetlen autópálya összeköttetése van (M6-M7). Az M6-os autópálya, amely két leágazással javítja Pusztaszabolcs megközelíthetőségét, fokozza térségi szerepeinek kiteljesedését. A (Rábafüzes–Veszprém)–Székesfehérvár–Dunaújváros(–Szolnok) vonalon kiépítendő M8-as autópálya is a település határában húzódik majd felértékelve Pusztaszabolcs pozícióját.
A település területén halad keresztül a 6205. és a 6207. sz. összekötőút, valamint 62112 sz. bekötőút. Ezek közül a legnagyobb forgalmat a 6207. sz. út bonyolítja, amely a Velencei-tavat köti össze Pusztaszabolcson keresztül Adonnyal és a 6-os úttal. Az országos közutak fejlesztése hosszú távon nem várható. A forgalom-előrejelzések alapján az utak keresztmetszetei hosszútávon nem megfelelőek.

Vízi- és légiközlekedés

A településtől 30 kilométernyi távolságban, vasúton és közúton is jól elérhetően két jelentős dunai kikötő (Dunaújvárosi, Százhalombatta) működik elősegítve bizonyos ipari tevékenységek folytatását, továbbiak megtelepedését.
A légi közlekedés helyi lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor a település határában működik az egyik országos jelentőségű légi-irányítási jelzőberendezés.

Az M6-os autópálya pusztaszabolcsi csomópontjaBelső úthálózat

A nagyközség úthálózatának jellemzői

Megnevezés

összesen (km)

Megoszlás (%)

összesből:

Megoszlás: összesből

önkormányzati (km)

Állami (km)

önkormányzati
(%)

Állami
(%)

Teljes úthossz

70

100

63

7

90

10

Ebből: belterületi

35,5

51

33,8

1,7

95

5

Belterületi szilárd burkolatú

15

42,3

13,3

1,7

89

11

Járda hossza

37

100

33,6

3,4

91

9

Ebből: kiépített

37

100

33,6

3,4

91

9

Kerékpárút

0

0

0

0

0

0

Forrás: Nagyközség önkormányzata

A település belső úthálózata megfelelően kiépített, műszaki színvonala megfelelőnek mondható. A belterületi utak hossza jelenleg 35,5 km, ennek 42,3%-a szilárd burkolattal ellátott. A szilárd burkolatú utak aránya az utóbbi három évben rohamosan növekedett.

Tömegközlekedés

A település vasúti pályaudvarral rendelkezik a 40. számú Budapest-Pécs vonalon. Az állomás autóbuszos megközelítése megoldott, a két közlekedési forma jól kombinálható. A vonalon közlekedő személy- és gyors vonatok a nagyközség vasútállomásán megállnak, az InterCity, valamint a nemzetközi viszonylatban közlekedő szerelvények pedig csak áthaladnak a vasútállomáson. A napi 95 személyszállító szerelvény közül 39 járatnak Pusztaszabolcs a vég-, vagy induló állomása. Pusztaszabolcs a budapesti agglomerációt feltáró elővárosi vasúthálózat egyik külső végpontjaként szerepel a hazai területfejlesztési dokumentumokban.
Az autóbuszos közlekedést a helyi és helyközi utazásokra veszik igénybe a vasúttól távolabbi településrészek lakói. A vasutat távolsági, illetve az állomás szomszédságában lakók helyközi utazásokra is használják. Naponta négy pár buszjárat közlekedik Pusztaszabolcs és Székesfehérvár viszonylatában; 6 buszmegálló biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők igényeit.
Pusztaszabolcs önkormányzata aktív szerepet vállal a helyi és helyközi közlekedési lehetőségek kínálatának szélesítésében, ezzel is javítva a megközelíthetőséget, a települési életminőséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozás a térségi tömegközlekedési hiányosságok orvoslására menetrend szerint üzemelő helyközi járatokat üzemeltet.

Kerékpáros közlekedés

A településen belüli közlekedésben meghatározó erejű a kerékpár, amely mint közlekedési eszköz egyre népszerűbb a fiatal felnőttek körében is, a terjedő egészséges életmódra nevelés egyik eredménye. A kerékpárutak településközi kiépítettségében meglévő hiányosságok pótlására Pusztaszabolcs már térségi összefogással adott be pályázatot. Az uniós pályázat összhangban áll a megyei területfejlesztési tervvel is, amely a meglévő közutakkal párhuzamos kerékpárutak kiépítését tartja kívánatosnak.
Az 2003. évi XXVI. törvény VII. fejezet, 1/7.sz. melléklete alapján (OTRT) kialakítandó Országos Kerékpárút Törzshálózat Duna-menti kerékpárútja megközelíti a települést, ezzel is segítve a turisztikai célok megvalósítását, a kistérségi kapcsolatrendszer erősítését. Az EuroVelo hálózat 6. sz. útvonala (Rajka–Mosonmagyaróvár–Győr–Komárom–Esztergom–Szentendre–Budapest–Ráckeve–Solt–Baja–Mohács–Udvar) a nemzetközi kerékpárforgalomba történő bekapcsolódást is segíti, javítva az aktív turizmus helyi feltételrendszerét.
A vázolt fejlesztések a település megközelíthetőségét, elérhetőségét, gazdaságát pozitív irányban befolyásolják, tovább erősítve népességmegtartó képességét. A kiépülő új kapcsolatok Pusztaszabolcsot a fővárosi agglomeráció külső pereméhez közelítik, amely folyamat több szempontból is felértékeli a települést.


Térkövezett centrum és 2006-ban aszfaltozott út


Közművek

Közműves ellátottság a lakásokban (2006-os KSH adatok alapján)

Lakásállomány

2189 db

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza

50,6 km

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma

2178 db

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza

18 km

Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma

1660 db

Gázcsőhálózat hossza

55,8 km

Háztartási gázfogyasztók száma

1853 db

Háztartási villamosenergia fogyasztók száma

2268 db

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (2005)

2010 db

Távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal – ISDN ADSL nélkül)

1215 db

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma (2005)

835 dbVízellátás, szennyvízelvezetés

A település közüzemi vízhálózattal ellátott, kiépítése az 1970-es években kezdődött. Ekkor a vasúti víz jelent meg a településen, amely a település 20%-át látta el. A községi vízhálózat kiépítése 1984-85 között zajlott le. Jelenleg a település teljes közigazgatási területén 100% kiépítettséggel működik a vízbiztosítás. A vízvezeték teljes hossza 50,6 km. Jelenleg a lakások 99,1%-a a közüzemi hálózatot használja.
A víz- és szennyvíz hálózat önkormányzati tulajdonban van. üzemeltetése a székesfehérvári székhelyű Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejér Megyei Igazgatóság (székhelye Székesfehérvár, telephelye: Pusztaszabolcs, Velencei u. 63/1.) hatásköre 1997 óta. Ezt megelőzően pusztaszabolcsi székhellyel működött a vízszolgáltató, de működésükben számos dolog kifogásolható volt, így az üzemeltetést másra bízták. A hatósági áras termékek ármegállapításával kapcsolatban önkormányzati kifogás nem merült fel, habár térségi adottságok miatt a szolgáltatás árai országos viszonylatban magasak, és kiegészítő állami támogatásban részesülnek.
A szennyvíz közüzemi elvezetése jelenleg 95%-ban (ipari és kommunális) megoldott a településen. A szennyvízvezeték hossza 18 km. Kiépítése 1994-től 2002-ig folyamatosan zajlott. Az elmúlt években is több beruházás valósult meg a vízi- és szennyvíz közmű javítása érdekében. Jelenleg a lakások 80%-a kapcsolódott a közüzemi szennyvízhálózatra.

Belvíz elvezetés

A település belterületein 2004 novemberében kezdődött a belvízelvezető hálózat kiépítése, a korábbi rendszer fokozatos korszerűsítése. A 400 millió forint költségvetésű beruházás három év alatt fejeződött be, jelentősen javítva a helyiek életminőségét. A településen a belvízelvezető árkok hossza 49 362 m, ebből 831 m zárt csapadékcsatorna.
A csapadék- és belvíz elvezetés különös fontossággal bír, mert a település alatt húzódó vízzáró réteg miatt fokozottan veszélyeztetett. A nyíltszíni vízelvezető árkok felújítására és kiépítésére 2004-2006 között került sor.

Felújított csapadékvíz elvezető árok
Gázellátás

A terület középnyomású gázhálózattal ellátott. A szállítóvezeték kiépítésre 1990-1992 között került sor. A gázvezeték hálózat hossza a településen 55,8 km. A háztartások 84%-a – összesen 1853 lakás – kapcsolódik a vezetékes gázhálózatra. A rá nem kapcsolt háztartások jelentős része PB-gázpalackkal oldja meg háztartási gázigényét. A közmű szolgáltatója az E-ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató ZRt.

Villamosenergia ellátás

A villamos-energiát 1960-ban vezették be a nagyközségbe. Az energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott, a helyileg jelentkező többlet energiaigények biztosítása megfelelő. A hálózat állapota jó, a közvilágítási hálózat rekonstrukciójára 2002-ben került sor az E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel közös összefogásban, több mint 10 millió forintos ráfordítás mellett. Az energiát az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Szolgáltatja.

Hulladékgyűjtés és -szállítás


A települési környezetminőség javításában elkötelezett Pusztaszabolcs tagja a Közép-Dunavidéki Hulladékkezelési Programnak. A 2006-ban kezdődött projekt Pusztaszabolcson a bezárt szeméttelep rekultivációját, a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének teljes kiépítését, valamint egy lakossági hulladékudvar kialakítását tartalmazza. A programnak köszönhetően a községben a hulladék kezelése megoldottnak tekinthető.
A település tisztaságáról a közterületeken elhelyezett gyűjtőkkel gondoskodnak. A szemétszállítás helyi rendszerét 2002. január 1-jétől az Európai Uniós normáknak megfelelő módon szabályozta. Ekkor határozta el az önkormányzat a helyi korszerűtlen hulladéklerakó bezárását. A heti egyszeri hulladékszállítást a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (telephelye: Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.) végzi.

Távközlés, hírközlés

A távközlési szolgáltatók közül Pusztaszabolcson mindhárom magyar mobilszolgáltató térségi ellátó toronnyal rendelkezik. Az INVITEL Zrt. a vezetékes hálózat szolgáltatója. A szolgáltatás problémamentes. A település egyéni távbeszélő-fővonalak száma 1089. A legközelebbi ügyfélszolgálat Dunaújvárosban található.
A távközlési szolgáltatás mellett a település önálló kábeltelevíziós rendszerrel is rendelkezik. A szolgáltató a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. (telephelye: Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.), továbbá jelen van az Antenna Hungária és a UPC mikrohullámú szolgáltatása is. A szolgáltatás jelenlegi állapotában a település 70%-ában hozzáférhető. A hálózatra jelenleg a lakásállomány 38%-a kapcsolódik, azonban a kábelen kínált szolgáltatások körének színesedésével további bővülés prognosztizálható. A települési önkormányzat önálló műsorral rendelkezik „Szabolcsi magazin” címmel. A műsort a szolgáltató a gárdonyi stúdiójából sugározza, amelyet a Velencei-tó partján és Székesfehérváron is fogni lehet.
Környezetvédelem – a környezeti hatások értékelése

Pusztaszabolcs rendelkezik környezetvédelmi rendelettel (13/1994.(XII.1.) Kt. sz. rendelet), amely meghatározza a település rendezettségének, a közterületek rendben tartásának fontosságát (járdák, utak tisztántartása, karbantartása), és a közterület használatot szigorúan szabályozza. Közterület felügyeletet hozott létre Pusztaszabolcson, melynek tevékenysége a környezetvédelmi rendelet betartására is kiterjed. A közterület-felügyelő munkájával elősegíti a rendezett településkép kialakítását.
Ugyanez a rendelet szabályozza a levegőtisztaság védelmét (égetés, parlagfű irtás), valamint a háziállattartást. Az önkormányzat célja a szabályok betartásával és betartatásával a lakosok komfortérzetének és a település képének javítása.
A Helyi Építési Szabályzat a természeti területnek minősülő Cikolai tavak és azok környezete növény és állatvilágának veszélyeztetése miatt a művelési ág változtatásának és a terület belterületbe vonásának tilalmát jelölte meg. Az önkormányzat célja a rendelet megalkotásával a festői szépségű táj egyedi arculatának megőrzése, hogy a jövőbeni idegenforgalmi központ fejlesztési elképzeléseinek megalapozottságát megtartsa.
A több tagban lévő erdők részben a Cikolai tavak körül koncentrálódnak, de megtalálhatók a belterületen és annak közvetlen környezetében is. Kiemelt szerepet kap a település ÉNY-i határán húzódó vízelvezető árok melletti levegő-tisztaságvédelmi véderdő.

Cikolai-tavak környékén védendő a növény és állatvilág