Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Népességszám alakulása és népmozgalom
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A község lakosságszámának alakulását illet?en megállapítható, hogy Pusztaszabolcs a kezdetekt?l fogva kiemelkedni látszott a környez? települések közül, amit f?ként mez?városi jellegének köszönhetett. Amint arra a rövid történeti bemutatás során már történt utalás, a lakosság száma az elmúlt kb. kétszáz évben dinamikusan növekedett. A lakosságszám alakulását jelent?sen nem befolyásolták a világháborúk sem. A népességszám els? nagyarányú növekedése a vasút kiépítésének idejére tehet? (1900 körül), 1919-ben a horvátországi vasutasok egy része Pusztaszabolcson kapott lakást, növelve ezzel a lakosság számát.
Az els? világháború idején körülbelül 400 f?vel n?tt a település lakosság száma, a második világháború idején igaz kisebb mértékben ugyan, de továbbra is pozitív maradt a bevándorlás. A földreform idején (1945) 700 házhelyet jelöltek ki, amely több száz beköltöz? családnak adott otthont. 1960-1970 között lakótelepek épültek, amely újabb 100 család letelepedését segítette. összességében megállapítható, a népesség számának folyamatos növekedését jó geopolitikai és infrastrukturális helyzetének, valamint gazdasági körülményeinek köszönhette a település.
Az 1960-as években bekövetkezett szocialista településfejl?dés tovább dinamizálta a községet. Az egyre kedvez?bben alakuló életszínvonal, a gazdasági fejl?dés tovább er?sítette a népmozgalmi mutatókat. A több évtizede tartó tendenciában a rendszerváltozás sem okozott törést. 1990 óta is folyamatosan terjeszkedik a község. A b?vülést külterületek belterületbe vonásával, majd telkek kialakításával és azok közm?vesítésével oldotta meg az önkormányzat, az új telkeket a fiatalok kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A nagyközség f?bb területi és népességi adatai
Megnevezés
1990
2001
2005/2006
A nagyközség területe (km2)
51,67 51,67 55,66
Ebb?l: - belterület (km2)
    3,49
- külterület (km2)     48,17
Lakónépesség száma (f?)
5860 6295
6489
Ebb?l: - belterületi népesség (f?)
    6272
- külterületi népesség (f?)     217
Néps?r?ség (f?/km2)
113,4
121,8 116,58
Ebb?l: - belterületi (f?/km2)     1797,13
- külterületi (f?/km2)     4,5
Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001., Nagyközségi önkormányzat

  A község állandó népessége 6489 (2006) f?, a nappali lakónépesség ennél is több, amit a településen tanuló diákok és a bejáró dolgozók száma egészít ki.

A lakónépesség 1980 és 2005 közöttA térség általános demográfiai vizsgálata során kiderült, hogy Pusztaszabolcs kedvez? helyzet?nek tekinthet?, a lakónépesség 1 km2-ére es? átlagos néps?r?sége 116,58 f?, ami meghaladja az országos átlagot (109,6 f?/km2). Ugyanez az adat a belterületi lakónépesség esetén 1797,13 f?/km2 (2006), ami szintén meghaladja az országos átlagot, annak ellenére, hogy a település közigazgatási területe nagy.

A külterületek lakónépessége 2006-ban
Külterület megnevezése
Lakosságszáma (f?)
Szabolcspuszta 45
Fels?cikola 166
Paksid?l? 6A község külterületi lakossága zömében (70%) komfortos lakóingatlanokban él, 10% az összkomfortos lakóegységek aránya és mindösszesen 20% a komfortfokozat nélküli ingatlanok aránya. A lakóegységek vezetékes ivóvízzel és árammal ellátottak, a gáz és a csatornahálózatba azonban csak részlegesen kapcsolódnak.


 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album077.jpg

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch