Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Gazdasági egységek, szervezetek
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
Minden oldal

Általános jellemzés

Pusztaszabolcs újkori története összefonódott a vasút fejlesztésével. A vasutat kiszolgáló épületek ma is a településközpont meghatározó épületei, a polgárok jelent?s része a MÁV-nál, vagy a vasúthoz kapcsolódóan talál munkát. A megyei és regionális fejlesztési tervekben, programokban a környezetvédelmi el?írások betartásával fejleszthet? közlekedési-ipari kategóriába sorolják Pusztaszabolcsot. A megyei és regionális fejlesztési tervekben már az el?készítés fázisában is egyértelm?en városias típusú besorolást kapott a település.

Az ipar az ezredforduló körül kapott új lendületet. A település adottságainak (humáner?forrás, gazdasági alapok) megfelel? gazdálkodók jelentek meg a településen, esetleg b?vítették meglév? kapacitásaikat. A helyi ipar meghatározó elemei:

  • a fafeldolgozással foglalkozó Heitz-Élfurner M?vek,
  • A személy és teherszállítással foglalkozó MÁV Zrt. pusztaszabolcsi központi pályaudvara,
  • a tömítéskészítéssel és gumialkatrész gyártással foglalkozó Lédem 2000 Kft.,
  • a takarmánykeveréssel foglalkozó 4M-97 Kft.,
  • az el?városi villamos motorvonatok javításával foglalkozó Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.,


Az agrárgazdaság er?s. A termel?szövetkezetek felbomlásával kialakult gazdasági társaságok m?velik a térség földjeinek 90%-át. A földm?velésen kívül jelent?s az üzemi állattartás is. Jelent?sebb cégek: Pusztaszabolcs Agrár Zrt., Fels?cikola NO2 Kft., és a 4M-97 Kft.

Az elmúlt tíz évben az ipar és a mez?gazdaság folyamatos átalakulása mellett megfigyelhet? a tercier szektor el?retörése is. A településen található Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja a banki szolgáltatásait fokozatosan b?víti, ugyanakkor a pénzintézeti alapszolgáltatások a postai funkciók mellett a Magyar Posta Zrt. önálló fiókjában is elérhet?k. Emellett egy OTP Bank ATM is m?ködik a városban.
A vasút közelsége és az egyre javuló közúti közlekedési kapcsolatok fejl?désével felértékel?dött Pusztaszabolcs telephelyértéke, így számos ipari befektetési elképzeléssel ostromolják az önkormányzatot. A képvisel?-testület az elképzeléseket támogatja, így a rendezési tervben iparterületeket jelölt ki a település több pontján. Az egyik legnagyobb fejleszthet? terület (49,2 hektár, gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató iparterület) az M6-os autópálya iváncsai csomópontja fel?l jól megközelíthet?en, a vasútvonal és a 6205. számú út mellett fekszik. Egy másik jelent?s méret? (41,3 hektár) iparterületet is definiált a rendezési terv, amely az el?bbihez hasonlóan az autópálya adonyi csomópontja fel?l elérhet?, a Velencét, Pusztaszabolcsot és Adonyt összeköt? 6207. sz. út két oldalán, meglév? mez?gazdasági (gabonatároló, raktározó, gyümölcstermel?, méztermel?) üzemi területekhez kapcsolódva. A fenti két iparterületen az igényeknek megfelel?en egy ütemben vagy szakaszosan megoldható a közm?vek kiépítése a meglév? belterületi hálózathoz kapcsolódva, err?l az érintett közm? üzemeltet?k a terv alátámasztó munkarészeiben nyilatkoztak. A rendezési tervben meghatározott új területeken a település gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és környezetet nem károsító ipari (termelési) tevékenységet kíván megtelepíteni. A jelenleg is meglév?, m?köd?, de továbbfejleszthet? ipari gazdasági területek közül kiemelend? a MÁV Zrt. tulajdonában lév? vasútállomás 13 hektáros területe, illetve az ennek szomszédságában lév? ingatlan, ahol a Stadler beruházása valósult meg. A város belterületének nyugati határvonala mentén fekszik az a b?víthet? és fejleszthet? héthektáros iparterület (egykori gépállomás), ahol jelenleg a Heitz Élfurnér M?vek, illetve a Lédem 2000 Kft-k m?ködnek. A fentiek mellett a rendezési terv az MKSZ Kft. (1,6 ha), a Pusztaszabolcs Agrár Zrt. (28 ha), a Fels?cikola NO2 Kft. (32 ha), illetve a 4M97 Kft. (15 ha) közm?vekkel és infrastruktúrával ellátott telephelyein lát lehet?séget további ipari, kereskedelmi, szolgáltatási funkciójú b?vítésre, fejlesztésre.
Jelenleg tervezési fázisban van a település határában felépül? két széler?m? park. A beruházás megvalósulását követ?en környezetterhelés nélkül jöhet létre jelent?s áramtermelés Pusztaszabolcson. A Wind in West Pusztaszabolcs Kft. által megvalósítani kívánt 20 db széler?m?b?l álló szélpark jelenleg mez?gazdasági m?velés alatt álló külterületen kerül megvalósításra. A képvisel?-testület a települést?l dél-nyugati irányban található Pusztaszabolcs-Székesfehérvár és a Pécs-Budapest vasútvonalak közötti területet jelölte ki a széler?m? park helyszínéül. 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album085.jpg

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch