Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségvisel?ink

Polgármester: Jegyz?:
Simonné Zsuffa Erzsébet Vezér Ákos


Partnertelepülések

Staufenberg
Szervezet
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Tisztségvisel?k:

Csányi Kálmán- polgármester

- képviseli a várost, az önkormányzatot illetve a képvisel?-testületet;
- összehívja és vezeti az önkormányzat képvisel?-testületének üléseit;
- rendelkezik az önkormányzat pénzügyi kiadásai felett;
- felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszer?ségéért;
- saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt;
- dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és hatósági jogkörökben;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyz? és intézményvezet?k tekintetében.


Tüke László - alpolgármester

tuke laszlo2
- társadalmi megbízatásban látja el feladatait;
- a polgármester munkáját segíti;
- ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, akadályoztatás esetén helyettesíti a polgármestert;
- részt vesz a testületi ülések feltételeinek megteremtésében;
- segíti a bizottsági, testületi döntések el?készítését, tervezetek készítését, és döntések végrehajtását;
- szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.


dr. Nagy Éva - jegyz?

- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a köztisztvisel?k munkáltatója;
- elkészíti az önkormányzati rendelet- és költségvetés tervezeteket;
- felel az önkormányzati gazdálkodás törvényességéért, ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi felügyeletét;
- gondoskodik az önkormányzat m?ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal részt vesz a képvisel?-testület és bizottságok ülésein;
- köteles jelezni a képvisel?-testületnek, bizottságnak és polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
- dönt a hatáskörébe tartózó államigazgatási ügyekben.

 

Titkárság:

 

Horváth Éva - szervezési el?adó

- szervezi az önkormányzati munkaterv elkészítését, az elfogadott munkaterv alapján közrem?ködik a testületi ülések el?készítésében;
- a képvisel?-testületi döntések végrehajtásában közrem?ködik;
- vezeti a képvisel?-testületi ülések jegyz?könyvét;
- nyilvántartást vezet a képvisel?-testületi határozatokról, rendeletekr?l;
- részt vesz a népszavazási és választási feladatok ellátásában;
- közrem?ködik az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.


Bolla-Nagy Adrienn - kereskedelmi és titkársági el?adó

- irodai, ügyviteli adminisztrációt végez;
- egyes fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi feladatokat lát el;
- vezeti a méhészek nyilvántartását és vegyszerezés esetén értesíti ?ket;
- beérkezett ügyiratokat iktatja
- reklamációs problémák kezelése;
- megrendeli a szállítótól a termékeket és átveszi azokat.


Sterné Kenyér Mariann - informatikai és titkársági el?adó

- iktatási, gépelési és gyorsírási feladatokat végez;
- kezeli a központi telefont és telefaxot;
- irányítja az ügyfeleket;
- szervezi a bizottsági üléseket, vezeti a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésének jegyz?könyvét;
- az ügyiratokat irattárba helyezi, illetve selejtezi, továbbá vezeti az irattárat;


Battyányi Attiláné - hivatalsegéd
- kézbesíti a küldeményeket, kihelyezi a hirdetményeket

 

Darabont Mária - takarítón? - a Hivatalt és környékét rendben tartja, berendezi a termeket.

 

 


Mészáros István, gondnok - gondozza a Millenniumi Emlékparkot, valamint a város közterületeit.


Igazgatási Osztály:


E. Nagy Katalin - általános igazgatási el?adó

- aktív korúak rendszeres szociális segélyezését intézi;
- vezeti az Oktatási, Közm?vel?dési és Sport Bizottság ülésének jegyz?könyvét, az elnökkel kapcsolatot tart, szervezi a bizottsági döntések végrehajtását;
- az óvodai elhelyezésekkel, az óvodák m?ködésével összefügg? ügyeket intézi;
- tankötelezettség teljesítésével összefügg? feladatokat ellátja;
- ellátja az oktatásszervezés igazgatási feladatait;
- rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmények igénylésének bonyolítása;
- védend? fogyasztó igazolások intézése.

 


Kovácsné Varga Ildikó - m?szaki igazgatási el?adó

- ellátja az ingatlanvagyon mozgással, illetve a lakásgazdálkodással összefügg? feladatokat;
- az önkormányzat ingatlanvagyonával összefügg? vagyonvédelmi, értékesítési, szerzési, illetve felújítási körbe tartozó m?szaki feladatokat ellátja;
- ellátja az építésigazgatási, vízgazdálkodási, t?zvédelmi feladatokat;
- vezeti a Településfejlesztési Bizottság ülésének jegyz?könyvét;
- polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos teend?ket ellátja.


Papp Miklós - m?szaki fejlesztési el?adó

- el?készíti, bonyolítja és ellen?rzi az önkormányzati beruházásokat;
- az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó pályázatokat készít;
- útfelügyeleti, útfenntartási, útellen?rzési, energiagazdálkodási és vízügyi hatósági feladatokat végez;
- szervezi a temet? üzemeltetéssel összefügg? önkormányzati feladatokat;
- településrendezési terveket nyilvántartja, a módosításokat szervezi;
- útcsatlakozási, bontási, közm?bekötési szakhatósági hozzájárulásokat intézi.


Ekker László - közterület felügyel?

- a közterületek jogszer? használatát, rendjét, tisztaságát ellen?rzi;
- közrem?ködik az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában;
- ellen?rzi az önkormányzat közigazgatási területén lev? utak és közúti jelz?táblák állapotát;
- felderíti és szervezi az illegális szemétlerakó helyek felszámolását;
- irányítja a közhasznú munkások, közcélú dolgozók munkáját;
- ellen?rzi és eljár a parlagf? és gyomirtás ügyekben.Pénzügyi Osztály:

Wasserné ?si Márta - gazdasági vezet?

- pénzügyi területen helyettesíti a jegyz?t;
- ellátja a hivatalvezet?i feladatokat a jegyz? és az igazgatási osztályvezet? együttes távolléte esetén;
- vezeteti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát;
- az önkormányzati költségvetéssel összefügg? feladatokat ellátja (tervezetek és beszámolók készítése, adatgy?jtés és szolgáltatás);
- pénztárellen?ri feladatokat lát el;
- nyilvántartja a földhaszonbérleteket, alapító okiratokat;
- szervezi az önkormányzat és intézményei operatív gazdálkodási feladatait;
- ellen?rzési vezet?ként a bels? ellen?rzési tevékenységet szervezi.

Darvas Tímea - pénzügyi és pályázati el?adó

   

 


Újhelyi Matild - adóigazgatási el?adó

- vállalkozók kommunális adójával, ipar?zési adóval kapcsolatos ügyeket intéz;
- eljár szabálysértési bírságok, talajterhelési bírságok behajtási ügyekben;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást;
- egyéb adóhátralékok behajtása, nyilvántartása, adóigazolások kiállítása;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti.


Sz?ke Nikoletta - adóigazgatási el?adó

- ellátja a gépjárm?adóval összefügg? adóigazgatási feladatokat;
- intézi a talajterhelési díjfizetéssel összefügg? adóigazgatási ügyeket;
- közrem?ködik a szabálysértési bírságok behajtásában;
- nyilvántartja és beszedi a hulladékszállítással összefügg? tartozásokat;
- nyilvántartja és behajtja az egyéb adóhátralékokat;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti és továbbítja az ellen?rz? szervnek;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást.


Baricsné Kovács Zsuzsanna - adóigazgatási el?adó

- magánszemélyek kommunális adó bevallások bekérése, feldolgozása;
- fizetési meghagyás készítés, könyvelés, nem fizet? adózók felszólítása;
- illetéktartozások behajtása, nyilvántartása, kérelmek elbírálása;
- idegentartozások és adóhátralékok behajtása, nyilvántartása.

 

Dunaújvárosi járási hivatal kirendeltség:

Vinklerné Kaluz Diána - kirendeltségi ügyintéz?

 
- egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megállapítása;
- alalnyi jogú ápolási díj ügyek kezelése, intézése;
- alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátás igénylésének kezelése.
 

Tisztelt Látogatónk!

Honlapunk megújult!
Jelenleg a legfrissebb hírek a pusztaszabolcs.hu oldalon érhet?ek el

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album034.JPG

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Közérdek?

Testvértelepülések

Staufenberg
Kisiratos
(Dorobanti)
Information in
english | deutsch