Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK06491
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6. § (1) bek. b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. III. rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
27.721.397,- HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2013.04.26
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
nem releváns
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem releváns
 
Egyéb közlemény:

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

 

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Postai cím:
Velencei út 2.
Város/Község
Pusztaszabolcs
Postai irányítószám:
2490
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Wasserné Ősi Márta
Telefon:
+36 25273002
E-mail:
polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax:
+36 25271833
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztaszabolcs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

 

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés Pusztaszabolcs Város Önkormányzata részére a KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007. azonosító számú, „Pusztaszabolcs városi funkciójának fejlesztése” című projekt keretében építési beruházás megvalósítására.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

[x] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Szolgáltatás megrendelés

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Pusztaszabolcs, 1163 hrsz.

NUTS-kód: HU211

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Tárgya: építési beruházás – játszótér és pihenőpark építése Pusztaszabolcs, 1163 hrsz. alatt.

Mennyisége:

Játszótér: bontási munkák, környezetrendezés, 28 db játszótéri eszköz telepítése, kertészeti munkák 48 m2 területen

Pihenőpark: bontási munkák, környezetrendezés, 13 db eszköz telepítése, kertészeti munkák, füvesítés 247 m2 területen; 5 db lombhullató fa, valamint 235 db lombhullató és lomblevelű örökzöld cserje telepítése

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy43325000-7  
További tárgy(ak)45112711-2  
 77314100-5  
 77300000-3  

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 24.292.821,- Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[x] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150.000.000,- Ft-ot.

 

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

VAGY

[ ] Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak [ ] igen [x] nem

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Ajánlati/részvételi felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás [ ] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

[x] igen [ ] nem

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/04/22 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Arany J. u. 41.
Város/Község
Pusztaszabolcs
Postai irányítószám:
2490
Ország:
HU
E-mail:
noblekft@freemail.hu
Telefon:
+36 203895243
Internetcím (URL): Fax:
+36 25272545

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

 

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:

[ ]

[ ]

,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 24.292.821,- Pénznem: HUF

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24.292.821,- /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 25.980.024,- Pénznem: HUF

[x]

[x]

[ ]

[ ]

,

,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól [ ] igen [x] nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: [x] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [x]

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

[ ] mikro vállalkozás

[x] kisvállalkozás

[ ] középvállalkozás

[ ] egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

IPS - Gyermekszem Kft.

Cím:

2083 Solymár, Fecske u. 18.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

 

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 25.980.024,- Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. (név) 2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

IPS - Gyermekszem Kft. (név) 2083 Solymár, Fecske u. 18. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett [ ] igen [x] nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

[ ] igen [x] nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

[x] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007. azonosító számú, „Pusztaszabolcs városi funkciójának fejlesztése” című projekt

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2013/03/01 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

[ ] szerződéses feltételként

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként

[ ] a műszaki leírás részeként

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

[ ] az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

[ ] szerződéses feltételként

[ ] bírálati részszempontként/alszempontként

[ ] a műszaki leírás részeként

[ ] alkalmassági feltételként

[ ] védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/26 (év/hó/nap)

 

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:

--------------- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) ---------------