Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
22. § (1) bek. d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
III. rész, VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
79.640.616,- Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/05/26
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:
750.
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
kérelmező nem kéri a hirdetmény ellenőrzését
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:
AK06491
l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem releváns
 
Egyéb közlemény:

6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Postai cím:
Velencei u 2.
Város/Község
Pusztaszabolcs
Postai irányítószám:
2490
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Czompó István polgármester
Telefon:
25-273-002
E-mail:
polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax:
25-271-833
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.pusztaszabolcs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név:
„FER-LA” Konzorcium
Postai cím:
Szövetekezet köz 1.
Város/Község
Iváncsa
Postai irányítószám:
2454
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
06-30-950-3643
E-mail:
fivill2000@ivancsa.hu
Fax:
06-25-256-229
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

 

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

 

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújításának kivitelezése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

[ ] Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió [ ]

A teljesítés helye

2490 Pusztaszabolcs,
Adonyi út 12.

NUTS-kód HU211

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/08/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújításának kivitelezése; 389,62 m2 bruttó alapterületen

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212300-9  
Kiegészítő tárgy(ak)45212330-8  
 45223300-9  
 45261210-9  
 45421100-5  

 

II.2) A közbeszerzés értéke

 

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 74.418.981,- Pénznem: HUF

[x]

[ ] ,

 

II.3) A szerződés időtartama

 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés: (év/hó/nap)

befejezés: (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/04/20 (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

 

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújításának kivitelezése; 389,62 m2 bruttó alapterületen

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 74.418.981,- Pénznem: HUF

[x]

[ ] ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

 

III.2) Bírálati szempontok

 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [x]

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/02 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17126 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/09/10 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23748 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen [x] nem [ ]

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen [x] nem [ ]

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

IV.3) Szerződés módosítása

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen [ ] nem [x]

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Egyetértek a tájékoztatóban foglaltakkal.

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/26 (év/hó/nap)